Námestie SNP 16,

Beniczkého dom, 2. posch.

Banská Bystrica

974 01

nievnasommeste@cko.sk

back to top
informácie

O nás

Rešpektujúc rôznorodosť názorov podporujeme spoluprácu a budovanie komunity cez posilňovanie hodnôt solidarity, zodpovednosti, spolupatričnosti, tolerancie, úcty, čestnosti a múdrosti. Veríme, že ticho nie je správnou odpoveďou na nenávisť a násilie. Niekedy stačí len prelomiť ticho a hovoriť nahlas.

Platforma Nie v našom meste
Naše ciele a misia

Občianska platforma Nie v našom meste sa zameriava na preventívne a deradikalizačné zásahy v Banskobystrickom kraji.

Hlavným cieľom platformy je odpovedať na radikalizáciu, nenávisť a násilie propagované novými extrémistami a fašistami aktívne, kreatívne a priamo na základe dostupných faktov a skúseností zo Slovenska a zahraničia. Platforma pozostáva zo zástupcov organizácií pôsobiacich v komunitnej práci, dobrovoľníctve, ľudských právach, ale aj aktivistov a podporovateľov občianskej spoločnosti.

Súčasťou tohto procesu je zníženie polarizácie v spoločnosti, budovanie vzťahov, spochybňovanie negatívnych sociálnych aspektov ako rasizmus, xenofóbia, extrémizmus, nenávisť a trestné činy motivované nenávisťou.

História platformy

Nie v našom meste je neformálna platforma aktívnych občanov, ktorým záleží na rozvoji tolerancie a ľudských práv v Banskej Bystrici a Banskobystrickom kraji. Nie v našom meste v Banskej Bystrici oficiálne vzniklo v apríli v roku 2014 ako dlhodobá odpoveď na radikalizáciu spoločnosti.

Medzi nami nájdete študentov, učiteľov, pastorov, ajťákov, kurátorov, seniorov, komunitných pracovníkov aj podnikateľov. Vnímame potrebu pracovať na tom, aby ľudia v banskobystrickom kraji volili demokraciu a nie extrémistické a fašistické alternatívy.

Centrum komunitného organizovania

Kľúčovú úlohu pri vzniku platformy zohralo Centrum komunitného organizovania (CKO), ktoré sa stalo inštitucionálnym podporovateľom Nie v našom meste. CKO momentálne zodpovedá za koordináciu platformy.

CKO podporuje aktívnu participáciu občanov na procese verejného rozhodovania. Pomáha občanom formulovať a obhajovať ich prirodzené záujmy. Vytvára priestor pre efektívnu spoluprácu medzi občanmi, samosprávou a podnikateľským sektorom s cieľom rozvoja komunít. Jeho aktivity zahŕňajú komunitné organizovanie, Občianske centrum OKO, profesionálne výmenné programy komunitných organizátorov, vzdelávanie a expertnú činnosť v oblasti rozvoja komunít.

Kto je za team

Naši koordinátori

Vzdelávanie

Human Fórum

Festival Embargo
Online aj offline

Povedali o nás

Rešpektujúc rôznorodosť názorov podporujeme spoluprácu a budovanie komunity cez posilňovanie hodnôt solidarity, zodpovednosti, spolupatričnosti, tolerancie, úcty, čestnosti a múdrosti. Veríme, že ticho nie je správnou odpoveďou na nenávisť a násilie. Niekedy stačí len prelomiť ticho a hovoriť nahlas.

Platforma Nie v našom meste

Veríme, že zmena sa deje tam, kde žijú ľudia tohto kraja. Chceme s vami spoločne pracovať na zastavení nenávisti, vzostupu radikálnych postojov, diskriminácie a korupcie vytvorením bezpečného, všetkým otvoreného prostredia.

Manifest kampane Spolu je nás viac

Lásku namiesto nenávisti!

účastník pochodu Spolu je nás viac