Námestie SNP 16,

Beniczkého dom, 2. posch.

Banská Bystrica

974 01

nievnasommeste@cko.sk

back to top

Ochrana osobných údajov

 

Centrum komunitného organizovania je občianske združenie so sídlom Kapitulská 13, 97401 Banská Bystrica, registrované na Ministerstve vnútra SR pod reg.

Občianska platforma Nie v našom meste je neformálna platforma, ktorú v zastrešuje Centrum komunitného organizovania.

 

Vaše osobné údaje spracovávame a uchovávame vtedy, ak ste nám ich poskytli. prostredníctvom e-mailu, prihlásili ste sa na odoberanie nášho newslettra, zúčastnili ste sa aktivít, ktoré robíme, a ktoré si vyžadovali podpísanie prezenčnej listiny, alebo ste signatárom Nie v našom meste prípadne členom alebo členkou pracovnej skupiny, naším dobrovoľníkom alebo dobrovoľníčkou, naším darcom alebo ste návštevník našej webovej stránky.


Vaše osobné údaje uchovávame a spracovávame v súlade so Zákonom o ochrane osobných údajov a Nariadením o ochrane osobných údajov tzv. GDPR. Podľa zákona sa za spracovanie osobných údajov považuje aj to, ak osobné údaje máme k dispozícii, aj keď s nimi ďalej nijako nenakladáme. Napríklad, ak nám napíšete e-mail a my máme k dispozícii vaše meno a e-mailovú adresu.

 

Kontakt

Ohľadne spracovania vašich osobných údajov nás môžete kontaktovať na emailovej adrese: cko@cko.sk.

 

Kedy spracúvame vaše osobné údaje

Vaše osobné údaje spracovávame, ak:

 • ste signatárom/kou, spolupracovníkom/čkou,
 • ste členom alebo členkou pracovnej skupiny
 • ste naším dobrovoľníkom alebo dobrovoľníčkou
 • ste sa prihlásili na odoberanie nášho newslettra,
 • ste podpísali prezenčnú listinu na niektorom z nami organizovaných podujatí, školení, workshopov,
 • ste nás podporili finančne alebo inak
 • ste sa na nás obrátili prostredníctvom e-mailu,
 • ste návštevník alebo návštevníčka našej webovej stránky,
 • ste s nami uzatvorili zmluvu.


Vo väčšine prípadov ste nám poskytli vaše osobné údaje a súhlas s ich spracovaní vy (prihlásením sa na odoberanie nášho newslettra cez webovú stránku, alebo podpísaním našej prezenčnej listiny, podpisom zmluvy, zaslaním daru alebo pri inej príležitosti).

 

Aké osobné údaje spracovávame

 • Obvykle spracovávame vaše meno, priezvisko a e-mailovú adresu.
 • V niektorých prípadoch spracovávame aj vaše telefónne číslo a adresu prípadne ďalšie osobné či pracovné kontaktné údaje vyplývajúce zo vzájomnej komunikácie.
 • Vašu fotografiu alebo video, na ktorom ste, z aktivít spracovávame, pokiaľ nám na to dáte súhlas
 • Pri uzatvorených zmluvách, spracúvame vaše osobné údaje v rozsahu uvedenom v zmluve.

 

Za akým účelom spracúvame vaše osobné údaje

 • Informovanie o našich aktivitách prostredníctvom posielania e-mailov alebo newsletterov alebo za účelom vzájomnej vyžiadanej komunikácie. V každom newsletteri je možnosť odhlásiť sa z jeho odoberania.
 • Komunikácia s našimi podporovateľmi, darcami alebo ľuďmi, ktorí majú záujem o našu činnosť ohľadne ich podpory a našich následných aktivít.
 • Správa našej webovej stránky a našich účtov na sociálnych sieťach, s cieľom zobraziť obsah stránky a účtov čo najefektívnejšie, na základe testovaní a analýzy dát.
 • Ak ste s nami v zmluvnom vzťahu, používame vaše osobné údaje uvedené v zmluve za účelom napĺňania zmluvy.


Vaše osobné údaje spracovávame na základe jednoznačného, dobrovoľného a informovaného súhlasu, ktorý ste nám udelili. V prípade, že ste náš podporovateľ alebo signatár, pokladáme za náš oprávnený záujem informovať vás o tom, čo robíme. Náš oprávnený záujem odvodzujeme z verejnoprospešného účelu existencie našej organizácie. Takisto, informovanie verejnosti o témach, ktoré sú predmetom našej činnosti, považujeme za náš oprávnený záujem.

 

Cookies

Na našej webovej stránke sú používané cookies. Tie zaznamenávajú ako dlho sa na stránke zdržíte, a ktoré stránky si prechádzate. Cookies používané na našej webovej stránke nám neumožňujú konkrétnu identifikáciu užívateľa stránky. Používanie cookies na účely merania návštevnosti nášho webu považujeme za náš oprávnený záujem. Naša webová stránka sa dá používať aj v režime, ktorý nepovoľuje cookies.

 

Doba spracovania osobných údajov

Vaše osobné údaje spracúvame iba počas nevyhnutnej doby, pokiaľ trvá účel ich spracovania.

 

Zabezpečenie a ochrana vašich osobných údajov

Osobné údaje, ktorými disponujeme chránime v najväčšej možnej miere pred ich únikom, zneužitím alebo poškodením, má k nim prístup obmedzený počet pracovníkov, ktorí boli preškolení o spôsobe, ako s nimi zaobchádzať a ako ich chrániť.

 

Poskytnutie osobných údajov tretí stranám

Na zabezpečenie niektorých aktivít používame na to určené produkty a služby ďalších spoločností. Tie sú tzv. sprostredkovateľom a môžu prísť do kontaktu s vašimi osobnými údajmi. Ide o profesionálne spoločnosti, ktoré ochránia osobné údaje na najvyššej úrovni:

Mailchimp, Google, Websupport s.r.o.

 

Okrem našich sprostredkovateľov môžeme vaše osobné údaje zverejniť alebo sprístupniť na základe rozhodnutia súdu alebo iných štátnych orgánov oprávnených požadovať ich zverejnenie alebo sprístupnenie, a v súlade s povinnosťou uloženou príslušnými právnymi predpismi.

 

Miesto spracovania osobných údajov

Osobné údaje spracúvame v krajinách Európskej únie. Niektorí naši sprostredkovatelia (napr. Google), môžu spracúvať rôzne dáta aj na území tretích krajín (mimo Európskej únie).

 

Vaše práva

V súvislosti s ochranou vašich osobných údajov:

 • Máte právo požiadať nás o vymazanie vašich osobných údajov, ktoré spracúvame. Výmaz vykonáme do 30 pracovných dní od doručenia vašej žiadosti.
 • Máte právo požiadať nás o opravu nesprávnych osobných údajov, ktoré spracúvame.
 • Máte právo obmedziť účel spracovania vašich osobných údajov alebo ich rozsah.
 • Máte právo požiadať nás o prístup k Vašim osobným údajom, ktoré spracúvame. V lehote 30 pracovných dní vám túto informáciu poskytneme.
 • Máte právo požiadať o prenos vašich osobných údajov k inému subjektu. Vašu požiadavku spracujeme do 30 pracovných dní.
 • Máte právo namietať spracovanie osobných údajov, ktoré spracúvame na účel oprávneného záujmu a tiež na účely priameho marketingu.
 • Máte právo odvolať súhlas so spracúvaním vašich osobných údajov. Odvolanie Vášho súhlasu nemá vplyv na zákonnosť spracúvania, ktoré sme vykonávali pred jeho odvolaním.
 • Máte právo podať sťažnosť na nezákonné spracúvanie osobných údajov.
 • Pred tým, ako vám v tejto súvislosti poskytneme akékoľvek informácie, sme za účelom overenia vašej totožnosti oprávnení požiadať vás o doplnenie údajov a informácií.

 

Úrad na ochranu osobných údajov

Ak máte pocit, že s vašimi osobnými údajmi nezaobchádzame v súlade so zákonom, môžete sa obrátiť na Úrad pre ochranu osobných údajov so sťažnosťou. Budeme však veľmi radi, ak sa v takomto prípade obrátite najprv na nás, ochotne prípadné nedostatky odstránime.

 

Mlčanlivosť

Naši pracovníci a spolupracovníci, ktorí prichádzajú do kontaktu s vašimi osobnými údajmi sú informovaní o tom, ako zaobchádzať s osobnými údajmi, a sú viazaní mlčanlivosťou o osobných údajoch. Tá trvá aj po skončení našej spolupráce.

 

Tieto informácie o spracúvaní a ochrane osobných údajov sú platné od 25.5.2018. Akékoľvek budúce zmeny vyššie poskytnutých informácii budú uvedené na tejto webovej stránke a, ak to bude nevyhnutné, budú vám zároveň oznámené prostredníctvom e-mailu.