Námestie SNP 16,

Beniczkého dom, 2. posch.

Banská Bystrica

974 01

nievnasommeste@cko.sk

back to top

Nie v našom meste

Pripravili sme pre učiteľov nové metodické materiály

Jednou zo súčastí programu Školy za demokraciu je aj snaha prinášať zaujímavé metodické materiály, ktoré môžu pomôcť v motivovaní a posilňovaní angažovanosti mladých ľudí na základných a stredných školách. Preto sme pre školy zapojené do programu pripravili dva pracovné materiály – Metodiku kritického myslenia a Angažovanú čítanku. O čo ide?

Kritické myslenie (KM) sa stalo módnym slovným spojením. Pritom v sebe skrýva mnohé z toho, čo bolo súčasťou vzdelávania aj v minulosti. Niekto by ho označil ako „zdravý sedliacky rozum“. Je to schopnosť samostatne sa zamyslieť nad informáciami, ktoré prijímame. V súčasnosti kritické myslenie získalo na dôležitosti v súvislosti s rozšírením internetu a našim neustálym prístupom k nemu. Internet je oceánom informácií. Na jedno kliknutie v ňom nájdeme perly zaujímavých textov z celého sveta, ale aj nebezpečné klamstvá, hoaxy, jedovaté konšpiračné teórie a kvantá noviniek, ktoré dokážu zahltiť našu zmysel. Žiaci, ktorí dnes sedia v školských laviciach, vyrastajú s internetom, ako sme my vyrastali s elektrinou v domácnosti – je pre nich samozrejmosť. Preto sa stalo ešte dôležitejšie učiť ich, ako rozlišovať kvalitu informácií a nestratiť vlastný, kritický úsudok. Lebo internet je „dobrý sluha, zlý pán.“ V tejto príručke nájdete nové cvičenia, rozdelené na základné a náročnejšie aktivity.
Základné aktivity sú jednoduchšie a sú zamerané na základné životné zručnosti, ktoré sú vhodné pre trénovanie v každom veku a prelínajú sa všetkými školskými predmetmi. Sú vhodné už pre žiakov vyšších ročníkov základných škôl. Náročnejšie aktivity sú písané najmä pre žiakov stredných škôl.

Angažovaná čítanka pozostáva z 18 textov – úryvkov, ktoré sme vybrali z kníh, ktoré sú zväčša dostupné na slovenskom knižnom trhu (kompletný prehľad kníh nájdete v prílohe). Veríme, že jej používanie podporí angažovanosť, ale aj čítanie s porozumením, všeobecný rozhľad, kritické myslenie, ale aj literárno-knižný rozhľad prostredníctvom zoznámenia sa so zaujímavými textami, ktorých autori/ky sú spisovatelia/ky, esejisti/tky, novinári/ky, publicisti/tky a ďalší. Od septembra do decembra 2018 sme jednotlivé texty skúšali priamo v práci so žiakmi a žiačkami na základných a stredných školách a ich reakcie boli väčšinou pozitívne. Samozrejme sa vyskytli aj momenty, kedy sa naše pôvodné idey nestretli s pochopením. To však vôbec nevadí, práve vďaka tejto skúsenosti sme boli schopní zapracovať spätné väzby od mladých ľudí do čítanky. Čítanku zároveň považujeme za otvorený materiál, ktorý budeme pribežne aktualizovať, vylepšovať a rozširovať.

Metodiku Kritického myslenia a „Angažovanú čítanku“ nájdete v programe Vzdelávanie v sekcii Na stiahnutie.

VZDELÁVANIE

Metodická príručka Kritické myslenie 2 a Angažovaná čítanka sú interným metodickým materiálom vzdelávacieho programu Školy za demokraciu. Akékoľvek šírenie tohto materiálu mimo výstupov programu Školy za demokraciu je možné len po konzultácii so zostavovateľmi čítanky.

Realizované s finančnou podporou Ministerstva školstva, vedy, výskumu a športu SR v rámci dotačných programov pre mládež na roky 2014 – 2020 (Priority mládežníckej politiky), zameraných na podporu aktivít rozvíjajúcich kritické myslenie a mediálnu gramotnosť mladých ľudí ohrozených radikalizmom, xenofóbiou a extrémizmom, za účelom formovania hodnotových postojov a eliminácie nenávistných prejavov.

LEAVE A REPLY