Námestie SNP 16,

Beniczkého dom, 2. posch.

Banská Bystrica

974 01

nievnasommeste@cko.sk

back to top
program

VZDELÁVANIE

Vzdelávací program Školy za demokraciu vznikol o niekoľkoročných skúsenostiach, kedy sme si uvedomili, že systematická práca v oblasti vzdelávania, a teda spolupráca so školami, je kľúčovou pre vyriešenie hrozieb z rastúceho extrémizmu a radikalizácie u mladých ľudí. Program predstavuje synergické prepájanie formálneho a neformálneho, citlivého a moderného, interaktívneho a efektívneho zoskupenia všetkého dobrého, čo vie vzdelávanie priniesť.

 

Preventívny vzdelávací program Školy za demokraciu je založený na skúsenostiach nemeckej organizácie Cultures Interactive, ktorá sa tejto téme v Nemecku už viac ako 15 rokov úspešne venuje. Predpilotná fáza programu trvala od marca do júna 2017.

Vzdelávací program sa sústreďuje na systematickú prácu so študentmi a študentkami vysokých, stredných a základných škôl, zdôrazňujúc hodnoty slobody, rovnosti, demokracie, otvorenej spoločnosti, a vymedzuje sa voči všetkým formám intolerancie. Program rozvíja kompetencie študentov a študentiek v oblasti ľudských práv, usiluje sa o redukciu stereotypov a predsudkov. Taktiež stavia na otvorenej diskusii a rozvoji kritického myslenia.


Na programe spolupracujeme s Tinou a Ondrejom Gažovičovcami, ktorí sa dlhodobo venujú 
workshopom zameraným na rozvoj kritického myslenia, Alexandrou Bitušíkovou – prorektorkou pre vedu a výskum, Radkou Vicenovou z REACH – výskumného a vzdelávacieho inštitútu, Katarínou Kurčíkovou – odbornou asistentkou na Katedre sociálnej práce Pedagogickej fakulty Univerzity Mateja Bela, ako aj s jedným z najvýznamnejších európskych odborníkov na extrémizmus, Haraldom Weilnböckom, zakladateľom organizácie Cultures Interactive a siete RAN – Radicalization Awareness Network pri Európskej komisii.

Školy za demokraciu otvárajú nový ročník!

 

Počas školského roku 2017/2018 sme v 15 triedach na základných a stredných školách
v Banskobystrickom samosprávnom kraji pokračovali v aktivitách celoročného vzdelávacieho
programu Školy za demokraciu, ktorý je zameraný na rozvoj kritického myslenia, živé
knižnice a neformálne vzdelávanie k ľudským právam. Budúci školský rok budeme v týchto
aktivitách pokračovať! Sme presvedčení o tom, že na to, aby sme úspešne vyriešili hrozbu
radikalizácie mladých ľudí, je nutné systematicky pracovať na základných, stredných
a vysokých školách a budovať kompetencie študentov a študentiek v oblasti ľudských práv,
demokracie a aktívneho občianstva.

Pokiaľ by ste chceli do programu zapojiť aj svoju školu, vyplňte krátky prihlasovací
formulár kliknutím na tento odkaz https://goo.gl/forms/qgXTsCIpEke7jFiu2 a pre viac
informácií napíšte koordinátorke programu na zuza@cko.sk.

 

Povedali o programe:

doc. PhDr. Alžbeta Brozmanová Gregorová, PhD.
Prodekanka pre medzinárodnú spoluprácu, Univerzita Mateja Bela v Banskej Bystrici
S Centrom komunitného organizovania spolupracujeme už niekoľko rokov. Koncom roka
2016 a v roku 2017 sa naša spolupráca zintenzívnila, a to najmä vďaka programu Školy za
demokraciu a s ním úzko súvisiacimi projektmi. Aktivity CKO sa podarilo úspešne
implementovať aj na našej fakulte.
Najväčším prínosom bola jednoznačne spolupráca pri projekte Systematizácie a rozvoja
živých knižníc v BBSK, v rámci ktorého mohli naše študentky a študenti svoje teoretické
vedomosti rozvinúť a využiť ich v praxi.
Dobré skúsenosti a spokojnosť s prácou CKO nás teda priviedli k tomu, že sme ich
vzdelávaciemu programu Školy za demokraciu poskytli odbornú záštitu. K udeleniu záštity
sme pristúpili po tom, čo sme si dôkladne preštudovali metodiku programu, ktorá pozostáva
z aktivít neformálneho vzdelávania pre základné a stredné školy, preloženú a upravenú
metodiku skúsenej nemeckej organizácie Cultures Interactive, aktivít na rozvoj kritického
myslenia, ako aj časť venovanú výlučne živým knižniciam.

 

Mgr. Terézia Paulisová, PhD.
Učiteľka, ZŠ s MŠ Badín
Spolupráca našej ZŠ a Centra komunitného organizovania začala v školskom roku 2016/2017.
Od začiatku až doteraz spolupracujeme bez problémov, projektové bloky pre žiakov boli vždy
výborne pripravené. Samozrejmosťou z ich strany je dodržiavanie termínov a dohôd.
Bola som nadšená projektom Školy za demokraciu, ide totiž presne o projekt, ktorý pozitívne
ovplyvňuje formovanie životných postojov a hodnôt žiakov, ktoré sú pre ich fungovanie v
spoločnosti kľúčové. V rámci učebných osnov je niekedy zložité venovať dostatočnú
pozornosť témam rasizmus, xenofóbia, intolerancia a pod. Tento projekt umožňuje žiakom
interaktívnou formou, najmä pomocou kooperatívnych aktivít, preniknúť do tém, porozumieť
im, formovať svoje postoje, redukovať predsudky, rozvíjať kritické myslenie.
Žiaci sa vždy na projektové bloky veľmi tešia. Obľúbili si školiteľov. Keďže bloky sú pre
nich veľmi zaujímavé, témy sa na ich podnet často riešia aj ďalej na hodinách etickej
výchovy.

 

Ing. Pavel Zboran
učiteľ, ZŠ Jilemnického Zvolen
Spolupráca s CKO je veľmi jednoduchá a otvorená, pretože sa prispôsobuje požiadavkám
školy. Plánovanie termínov vychádza zo vzájomnej dohody a v prípade náhlej zmeny sa
vieme vzájomne kontaktovať a dohodnúť sa na novom termíne.
Najväčší prínos vidím v tom, že témy podávajú pre žiakov neznámi ľudia (nie učitelia),
pracujú v skupinách, privolaní hostia sú často ľudia, ktorí sú očití svedkovia, alebo priami
účastníci.
Žiaci na takéto činnosti reagujú veľmi priaznivo, sú spokojní, pretože prijímajú netradičné
témy netradičným spôsobom v tradičnom prostredí. Témy, ktoré sú v dejepise, etickej
výchove, občianskej výchove sa takto rozširujú o viac hodín (odvolávam sa na vyhlásenia
žiakov, ktorí už ukončili na našej škole projekt).
Osobne vidím najväčší prínos v živých knižniciach, v besedách s priamymi účastníkmi, s
ľuďmi, ktorí prežili danú situáciu a sú schopní porozprávať o svojich pocitoch.

 

Lucia, septima, Gymnázium Jána Chalupku v Brezne
Páčil sa nám priateľský prístup, ktorým stretnutia prebiehali, aj keď sme preberali vážne
témy.
Aktivity boli formou škola hrou – niečo sme sa naučili, dozvedeli, ale informácie neboli
náročné na spracovanie. Pretože boli podané zrozumiteľnou formou. Zuzka sa rozumie
veciam, o ktorých hovorí a myslíme si, že nás veľa naučila, aktivity boli premyslené. Najviac
sa nám páčili aktivity živých knižníc, kedy sme sa s ľuďmi stretávali osobne, ďalej keď sme
zisťovali pravdivosť článkov v médiách, zamýšľali sa nad ich pravdivosťou. Jediné, čo by
som rada zmenila, by boli častejšie stretnutia.

Živé knižnice sú dôležitou súčasťou programu Školy za demokraciu. Prístup do sekcie živej knižnice je podmienený registráciou a schválením koordinátorkou programu. V prípade, že sa o nich chcete dozvedieť viac, zaregistrujte sa alebo sa prihláste.

 


Živá knižnica, to sú Živé knihy, knihovníci a knihovníčky a, samozrejme, čitatelia a čitateľky. Živá kniha, to je človek s výnimočným životným príbehom, ktorý zväčša reprezentuje určitú menšinu žijúcu v spoločnosti. Živá kniha opisuje, resp. „číta“ počas vymedzeného času, zvyčajne 15 minút, čitateľom a čitateľkám svoj život. Tí majú možnosť pýtať sa Živej knihy na jej skúsenosti, zážitky či pocity, aby sa mohli lepšie vžiť do jej príbehu a intenzívnejšie ho prežiť.


Každá Živá kniha totiž odovzdáva svojim čitateľom a čitateľkám odkaz, ktorý má pomôcť búrať predsudky a stereotypy, ktoré v nich môžu byť zakorenené. Živá knižnica predstavuje nástroj vzdelávania k ľudským právam, ktorý pracuje s rozprávaním ľudských príbehov (a dialógu o nich) v bezpečnom prostredí, na ktorý dohliadajú vyškolení facilitátori – knihovníci. Príbehy pracujú s osobnými skúsenosťami konkrétnych ľudí s predsudkami, stereotypmi, porušovaním ľudských práv či diskrimináciou. Vyskytujú sa aj príbehy, ktorý tento element nemajú, ale sú zamerané na motiváciu čitateľov k určitému druhu správania, myslenia či konania.

Dokumenty pre prácu s mladými ľuďmi na školách, ktoré môžete použiť vo vyučovacom procese:

 

Metodika Kritické myslenie 2

Ľudskoprávna čítanka

Angažovaná čítanka

Prečo sú tolerancia, rešpektovanie ľudských práv, rozmanitosť a život v demokracii vôbec dôležité?

Určite nie kvôli tomu, že niektorí tvrdia, že tieto hodnoty sú etické a vyžadujú, aby sme ich 
obraňovali, alebo že je nemorálne, aby sme boli nahnevaní a živili skupinovú nenávisť. Rešpektovanie a solidarita s inými/odlišnými ľuďmi sú dôležité kvôli oveľa významnejšiemu dôvodu, a to, že bez vyznávania a „žitia“ týchto hodnôt nebude v spoločnosti nikdy mier, kreativita a prosperita. A z ešte pragmatickejšieho hľadiska – je dokázané, že naše fyzické zdravie a inteligencia sa zhoršujú vždy vtedy, keď tolerancia, solidarita a ľudskosť chýbajú. Vedecký výskum je v tejto veci dostatočne jasný:
ľudia, ktorí žijú v hneve a zatrpknutosti, sú menej zdraví a nežijú tak dlho ako tí, ktorí prekonali predsudky a otvorili sa rozmanitosti sveta. Okrem toho, tí, ktorí objavili toleranciu, otvorenosť mysle a šťastie, zmúdreli!

Zdá sa teda, že mier, kreativita a prosperita sú spojené nádoby.